THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

 Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 Trưởng Ban IV, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam