Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

(MPI) – Ngày 02/5/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 với chủ đề Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và Nghị quyết số 98-NQ/CP của Chính phủ.

Tham dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp của tư nhân trong cả nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài, các hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế; một số chuyên gia, nhà khoa học trong nước và nước ngoài và đại diện các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Diễn đàn dành thời lượng lớn cho các cuộc đối thoại công – tư trong các phiên và đặc biệt dành không gian cho khu vực tư nhân “hiến kế, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế”. Lãnh đạo các bộ, ngành liên quan tham gia đối thoại, giải đáp xung quanh các phản ánh, kiến nghị của doanh nhân cũng như lắng nghe các hiến kế, giải pháp của khu vực tư nhân đóng góp cho các bài toán lớn của nền kinh tế.

Diễn đàn được tổ chức nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau gần 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết 98-NQ/CP ngày 03/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW. Đồng thời, quảng bá về các thành tựu phát triển và những đóng góp của kinh tế tư nhân Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tạo cơ hội cho các cơ quan, tổ chức và doanh nhân trong cả nước được đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ về hoàn thiện các cơ chế, chính sách để kinh tế tư nhân phát triển hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Diễn đàn cũng là dịp để các doanh nhân kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất – kinh doanh.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 bao gồm Phiên toàn thể và 6 Hội thảo chuyên đề, 1 tọa đàm, gồm: Thu hút có chọn lọc các phân đoạn thị trường khách du lịch có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày tới Việt Nam; Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển kinh tế số tại Việt Nam; Chủ động và khai thác có hiệu quả CPTPP để phát triển bứt phá; Khơi thông dòng vốn trung – dài hạn cho phát triển kinh tế – xã hội; Tạo lập và phát triển bền vững các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản hội nhập quốc tế; Các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam: Nút thắt và các khuyến nghị; Nữ doanh nhân và khát vọng “vì một Việt Nam hùng cường”. Trong khuôn khổ Diễn đàn diễn ra triển lãm về thành tựu phát triển của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu.

Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Đồng thời, luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển. Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng ngày càng phát triển.

Để phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua gần 02 năm thực hiện, Nghị quyết số 10-NQ/TW từng bước đi vào cuộc sống và bước đầu phát huy tác dụng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh hơn và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, nhất là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện an sinh xã hội, đồng thời góp phần hoàn thiện thể chế và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Link bài : http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=43061&idcm=49